O przedszkolu

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

Przedszkole zapewnia:
• kompetentnych nauczycieli i wychowawców
• opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji
• warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznegoi rekreacji
• poszanowanie praw dziecka
• funkcjonalne i estetyczne sale zajęć

Przedszkole to miejsce, w którym dzieci czują się bezpiecznie i komfortowo. Zapewniamy im dużo przestrzeni do zabawy oraz nauki. W naszym przedszkolu dziecko nie będzie czuło się osamotnione. Wspólna zabawa z dziećmi pozwoli mu poznać smak przyjaźni i radości. Proponujemy dzieciom bogaty program dydaktyczny, rozszerzony o urozmaicone zajęcia dodatkowe.

Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczući myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Właściwe przygotowanie dziecka do następnego etapu edukacyjnego, jakim jest nauka w szkole podstawowej osiągamy poprzez różnorodne formy kształtowania i stymulowania rozwoju, szczególnie w aspekcie jego rozwoju fizycznego, aktywności twórczej, poziomu wiedzy o otaczającym go świecie oraz zachowań społeczno - emocjonalnych.

Przedszkole
• wspiera rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektuje prawa innych, wartości uniwersalne, przyjęte normy, daje możliwość samorealizacji
• jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców
• wspiera aktywność poznawczą i twórczą
• uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka
• wspiera rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni
• wspiera samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem
• wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami
• wspiera prospołeczne i prozdrowotne działania dziecka
• otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka
• umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra, która stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego stylu pracy. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych, stosując nowatorskie metody pracy realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy, pozwalający na dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia nauki w szkole.

Przedszkole to miejsce dobrej zabawy, mądrości, szczęścia i radości.